"Tylko państwo jako właściciel jest w stanie przez
racjonalne gospodarowanie lasami uwydatnić
wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze i kulturalne
korzyści płynące z nich dla kraju"

Adam Loret

"Znaczenie gospodarstwa leśnego nie ogranicza się jedynie do strony
ekonomicznej w życiu narodu. Las posiada jeszcze wiele niezastąpionych
dla kraju właściwości, ze wymienimy tylko wpływ na jego klimat, wilgotność
i ochronę gleby, zdrowotności itd.".

Adam Loret

(historia i tradycja leśna),

Adam Loret urodził się 26 grudnia 1884 roku w Jaśle. W latach 1903-1905 był uczniem Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie, a od roku 1907 do 1910 studiował w Akademii Leśnej w Tharandcie. Po ukończeniu studiów odbył praktykę zawodową i przez jakiś czas pracował w biurze urządzania lasu, a następnie został zarządcą prywatnych lasów dóbr Sucha w Beskidzie Żywieckim, należących do rodziny Branickich. W 1921 roku został naczelnikiem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Warszawie.

Był współtwórcą zasad zarządzania lasami państwowymi, zatwierdzonych rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 grudnia 1924 roku, które wprowadzało wyodrębnienie administracji lasów państwowych z Ministerstwa Rolnictwa i oparcie jej funkcjonowania na zasadach samodzielności gospodarczej, co było związane z wyodrębnieniem budżetu lasów państwowych z budżetu państwa. Od sierpnia 1926 roku pełnił funkcję nadzwyczajnego delegata rządu do spraw administracji lasów państwowych. Na jego wniosek przyznano nadleśniczym większą samodzielność oraz ujednolicono i usprawniono przepisy rachunkowości i sprawozdawczości. Przedstawił i zrealizował kompleksowy program reform, który obejmował między innymi: rewizję planów urządzeniowych, likwidację umów z prywatnymi przedsiębiorstwami, budowę kilku zakładów przerobu drewna, zorganizowanie zbytu i eksportu drewna oraz utworzenie Instytutu Badawczego Leśnictwa. Od 1931 roku był kierownikiem, a od 1934 roku do wybuchu II wojny światowej - dyrektorem naczelnym Lasów Państwowych. W trakcie wycofywania się na wschód został aresztowany przez wojska sowieckie, które napadły na Polskę 17 września 1939 r.

Zginął w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, prawdopodobnie zamordowany w 1940 roku w Mińsku.

Źródło (Autor) 

Andrzej Grzywacz, Adam Loret – życie i działalność. W: Andrzej Grzywacz (red.): Adam Loret – pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych. Polskie Towarzystwo Leśne, Warszawa, 2010

Echa leśne. Wydanie specjalne. Rok 2014